WAŻNE ZMIANY W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ W 2019 ROKU

1 stycznia 2019 r. weszły w życie nowe przepisy ustawowe i wykonawcze regulujące zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Podczas szkolenia zostaną omówione najważniejsze zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej oraz regulaminy pracy. Nasz ekspert przedstawi najnowsze stanowiska Państwowej Inspekcji Pracy, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, które dotyczą prowadzenia dokumentacji kadrowej.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. RODO a dokumentacja kadrowa – najważniejsze informacje
 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez pracodawcę?
 • W jakich przypadkach należy usunąć dane osobowe pracownika zgromadzone przed wejściem RODO?
 • Czy w regulaminie pracy, wynagradzania, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych muszą pojawić się dodatkowe klauzule informacyjne wynikające z RODO?
 • Czy pracownik powinien zostać poinformowany o tym, że pracodawca jest administratorem danych osobowych?
 • Czy klauzula informacyjna związana z RODO musi mieć formę pisemną?
 • W jakich przypadkach pracownicy powinni otrzymać upoważnienie do przetwarzania danych osobowych?
 • Na jakiej podstawie prawnej przetwarzać dane osób bliskich informowanych w razie wypadku pracownika?
 • Na jakich zasadach pracodawca może rozporządzać wizerunkiem pracownika (zdjęciem)?
 • Dopuszczalność domagania się przez pracodawcę od pracownika informacji dot. dodatkowego zatrudnienia – najnowsze orzecznictwo SN

 

 1. Nowe zasady prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej
 • Czy dokumentacja pracownicza to tylko akta osobowe? – ustawowa definicja pojęcia „dokumentacji pracowniczej”.
 • Od kiedy obowiązują nowe przepisy dotyczące dokumentacji pracowniczej?
 • Czy będzie można łączyć prowadzenie dokumentacji kadrowej – w części w postaci elektronicznej, a w części w postaci papierowej?

 

 1. Jak długo przechowywać dokumentację pracowniczą po zmianach przepisów ?
 • Nowy okres przechowywania dokumentacji kadrowej
 • Jak poprawnie ustalić początek biegu 10-letniego okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej?

 

 1. Dokumentacja papierowa czy elektroniczna – co wybrać?
 • Jakie obowiązki pracodawca będzie musiał spełnić w celu prowadzenia dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej?
 • Na jakich zasadach pracowników zatrudnionych przed 1 stycznia 2019 r. można objąć dokumentacją w wersji elektronicznej?
 • Przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną oraz z dokumentacji elektronicznej na papierową – zasady postępowania
 • Co zrobić z papierową wersją dokumentacji pracowniczej w razie przejścia na wersję elektroniczną?
 • Szczególne wymagania dotyczące prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej w postaci elektronicznej w świetle projektu nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej

 

 1. Wydanie kopii dokumentacji pracowniczej
 • W jakich sytuacjach pracodawca będzie zobowiązany do wydania pracownikowi kopii dokumentacji?
 • Kto poza pracownikiem będzie uprawniony do otrzymania kopii dokumentacji pracowniczej?
 • Czy kopię dokumentacji pracowniczej będzie można przesłać mailem?
 • Kto poniesie koszty sporządzenia papierowej kopii dokumentacji pracowniczej?

 

 1. Dokumentacja pracownicza a dotychczas zatrudnieni pracownicy
 • Jakie przepisy stosować do pracowników zatrudnionych przed wejściem w życie zmian?
 • Nowe czy stare akta osobowe – jak postąpić w przypadku ponownego zatrudniania dotychczasowego pracownika?
 • Do kiedy należy dostosować dokumentację pracowniczą do nowych przepisów?

 

 1. Nowy obowiązek informacyjny pracodawcy związany z ustaniem stosunku pracy

 

 1. Układ akt osobowych od 1 stycznia 2019 r. w świetle projektu nowego rozporządzenia ws. dokumentacji pracowniczej
 • Nowe zasady podziału akt osobowych (cztery części akt osobowych)
 • Kiedy będzie można odstąpić od chronologicznego układu akt osobowych?
 • Jakie dokumenty będą przechowywane w części C i D akt osobowych?

 

 1. Ewidencjonowanie czasu pracy – stan obecny oraz planowane zmiany od 1 stycznia 2019 r.
 • Elementy obligatoryjne karty ewidencji czasu pracy do 31 grudnia 2018 i od 1 stycznia 2019
 • Jakie 13 elementów będzie musiała zawierać dokumentacja czasu pracy?
 • Czy po zmianie przepisów pracodawca będzie mógł wywieszać rozkłady czasu pracy /grafiki/ w szatni lub innych powszechnie dostępnych pomieszczeniach?
 • Czy po zmianie przepisów inspektor pracy będzie mógł domagać się grafików (rozkładów czasu pracy) z poprzednich miesięcy?
 • Przez jaki okres czasu trzeba będzie przechowywać rozkłady czasu pracy/grafiki/ oraz karty ewidencji czasu pracy?

 

 1. Prawidłowa treść informacji o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 K.p.)
 • Czy informacja może być częścią umowy o pracę?
 • Elementy niezbędne informacji
 • Obowiązek ponowienia informacji w przypadku nawiązywania kolejnej umowy o pracę z tym samym pracownikiem
 • Jak prawidłowo poinformować pracownika niepełnoetatowego o obowiązującej go normie czasu pracy?
 • Prawidłowa treść informacji – rozbieżności interpretacyjne pomiędzy MRPiS a PIP

 

 1. Najczęstsze błędy w treści świadectwa pracy

 

 1. Zasady monitorowania pracowników w 2019 r.
 • Kiedy i w jaki sposób pracodawca może monitorować pracowników?
 • Ograniczenia w stosowaniu monitoringu wizyjnego
 • Czy pracownik musi wyrazić zgodę na monitoring ?
 • Brak zgody związków zawodowych na wpisanie monitoringu do regulaminu pracy – jak postąpić ?
 • Obowiązki informacyjne względem pracowników związane z monitoringiem:
  a) czy informacja musi mieć formę pisemną?
  b) zakres informacji
  c) terminy na przekazanie informacji
  d) przechowywanie informacji w aktach osobowych
 • Przez jaki czas dopuszcza się przechowywanie nagrań z monitoringu wizyjnego?
 • Jakie procedury pracodawca musi zastosować, aby monitorowanie poczty elektronicznej pracowników było dopuszczalne?
 • Stosowanie monitoringu sprzecznie z kodeksem pracy – możliwe konsekwencje dla pracodawcy

 

 1. Zakres obowiązkowej regulacji, czyli jakie elementy musi zawierać regulamin pracy?

 

 1. Termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłaty wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019
 • czy wypłata wynagrodzenia w formie gotówkowej może następować poza siedzibą pracodawcy?
 • najczęstsze błędy w świetle kontroli PIP
 • czy zapisy dotyczące obowiązku zachowania wysokości wynagrodzenia w tajemnicy są dopuszczalne?

 

 1. Czas pracy w regulaminie pracy
 • jak prawidłowo określić systemy czasu pracy obowiązujące u pracodawcy?
 • najczęstsze błędy w zapisach dotyczących okresów rozliczeniowych
 • wielomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy – czy można go wprowadzić postanowieniami regulaminu pracy?
 • jak poprawnie wprowadzić nowe rozkłady czasu pracy (ruchomy czas pracy, „łamanie doby pracowniczej”) po zmianie przepisów?
 • jak powinny wyglądać wnioski o „elastyczny czas pracy od pracowników” – stanowisko PIP
 • zasady ustalania i zmiany harmonogramów czasu pracy w – wyjaśnienia PIP i MPiPS
 • pora nocna
 • zlecanie pracy ponadwymiarowej – czy musi mieć formę pisemną?
 • zasady udzielania i rozliczania wyjść prywatnych – wzory zapisów:
  a) co wybrać druk, czy zeszyt wyjść prywatnych ?
  b) szczególne zasady odpracowywania wyjść prywatnych przez osoby niepełnosprawne – stanowisko MPiPS,
  c) wyjścia prywatne a karta ewidencji czasu pracy.

 

 1. Regulamin pracy – analiza poszczególnych zapisów:
 • jakimi zapisami ograniczyć „aktywność internetową” pracowników w czasie pracy?
 • czy regulamin pracy może określać zasady ubioru w miejscu pracy?
 • prawna dopuszczalność wprowadzenia zakazu odbierania prywatnych telefonów w godzinach pracy
 • czy regulamin musi określać miejsce wyłożenia listy obecności?
 • zasady przebywania na terenie zakładu pracy w czasie pracy po jej zakończeniu
 • wyposażanie pracowników w narzędzia i materiały
 • przepisy dot. równego traktowania w zatrudnieniu – czy opłaca się zawierać te zapisy w treści regulaminu?
 • wykaz prac wzbronionych kobietom i młodocianym – jak postąpić w przypadku niezatrudniania pracowników młodocianych
 • czy regulamin musi regulować zasady przydziału mydła i ręczników dla pracowników
 • czy postanowienia dotyczące wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży i obuwia roboczego muszą być zawarte w regulaminie pracy czy regulaminie wynagradzania?

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:

Osób pracujących w działach kadr, HR, płac, a także osób, a także do pracodawców i właścicieli firm.

 

PROWADZĄCY:

Michał Olesiak

Prawnik z 9-letnim stażem w PIP oraz ukończoną aplikacją sędziowską. Członek rady programowej miesięcznika „Kadry i Płace w Administracji”, autor licznych publikacji dotyczących prawa pracy wydawanych nakładem Głównego Inspektoratu Pracy, ZUS, wydawnictwa Presscom. Doświadczony trener prawa pracy, wykładowca prawa pracy na studiach podyplomowych. Prowadzone szkolenia są zawsze wysokooceniane przez uczestników, a przekazywana wiedza w prosty i przystępny sposób trafia do słuchaczy.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

8 lutego 2019 r.

Silesian Hotel Quality***
Katowice, ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl

Cena podstawowa 499.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 459.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach)

Cena z noclegiem 699.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem).

Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia,  przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 18 STYCZNIA UDZIELAMY RABATU – 10%*
formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

9.00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

8 lutego 2019

Czas

Cały dzień

Cena

499.00 zł + 23% VAT
Silesian Hotel Quality*** Katowice

Lokalizacja

Silesian Hotel Quality*** Katowice
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: