UMOWY GOSPODARCZE. Nowelizacja od 01.01.2021.

(Nowość – „Przedsiębiorca uprzywilejowany”)

 

 

CELE SZKOLENIA: 
 • omówienie NOWELIZACJI przepisów obowiązujących od 01.01.2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”),
 • prezentacja sposobów zawierania umów; na jakie „triki” zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać,
 • określenie osób upoważnionych do zawierania umów,
 • omówienie sposobu konstruowania umów gospodarczych,
 • przedstawienie sposobu czytania/ sprawdzania umów gospodarczych,
 • prezentacja narzędzi prawnych pomocnych przy konstruowaniu i sprawdzaniu umów. 

 

PROGRAM SZKOLENIA: 

1. Wprowadzenie

 • słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,
 • „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,
 • jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
 • nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,
 • znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
 • przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując umowę, najczęściej popełniane błędy.

 

2. Zawarcie umowy – praktyczne wskazówki

2.1.

 • oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą;  oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),
 • negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
 • aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).

2.2.

 • list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),
 • zamówienie kontrahenta, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,
 • pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.

2.3.

 • wzorzec umowny / Ogólne Warunku Umowy(OWU), Regulamin (m.in.: jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami umownymi w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; wzorzec w formie elektronicznej; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWU sprzedawcy czy OWU kupującego),
 • umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych (m.in. procedura zawierania poszczególnych umów, odwoływanie się do umowy ramowej, limit kupiecki), jakich błędów nie popełniać,
 • umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia takiej umowy,
 • umowa przedwstępna (m.in.: ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy właściwej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie roszczeń).

2.4.

 • zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego), umowy na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, jakie są konsekwencje nieprawidłowego pouczenie konsumenta o jego uprawnieniach (prawo zwrotu towaru do 1 roku), zwrot towaru (w jakim zakresie można bronić się przed zwrotem towaru, procedura zwrot towaru).

2.5. 

 • forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.

2.6.

 • pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.

 

3. Konstruowanie umów – elementy wybrane

 • zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,
 • klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach – jak je identyfikować, konsekwencje zawarcia klauzul niedozwolonych w umowie, Rejestr Klauzul Niedozwolonych.

 

4. Nowelizacja 2021

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta)

 • definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, które podmioty skorzystają z nowelizacji, jakie obowiązki będą ciążyły na Przedsiębiorcach, którzy nie uzyskają nowego statusu,
 • nowe uprawnienia Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w zakresie:

– Rękojmi,

– Klauzul niedozwolonych (abuzywnych),

– Zwrotu towaru (nawet do 1 roku),

 • regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”,
 • wpływ nowych przepisów na już zawarte umowy,
 • jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWU, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne do wymagań określonych w nowelizacji.

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1 października 2021 r. – szkolenie online

Cena podstawowa 399.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 349.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe w wersji PDF, elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem udziału w szkoleniu online jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia (otrzymacie Państwo stosowny dokument).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony uczestnika szkolenia.

Przygotowanie:

 • Zadbaj o dobre łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
 • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
 • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
 • Sprawdź mikrofon i kamerę.

Harmonogram

8.30 - 9.00 - Logowanie na platformę
9.00 - Rozpoczęcie szkolenia
13.00 - Zakończenie szkolenia

Data

1 października 2021

Czas

Cały dzień

Cena

399 zł + 23% VAT
Szkolenie on-line

Lokalizacja

Szkolenie on-line

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: