UMOWY GOSPODARCZE W OKRESIE PANDEMII

czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami

 

 

 

PROGRAM SZKOLENIA: (1 dzień szkoleniowy = 3 x 1,5 h)

 

1.Realizacja umowy a epidemia (COVID-19)

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy

– prawa i obowiązki stron umowy

– okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności

– opóźnienie a zwłoka

– odpowiedzialność za szkodę, odpowiedzialność za działania i zaniechania osób trzecich

– wykorzystanie zabezpieczeń umowy (np. gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych)

– wykonanie zastępcze

 • terminy zapłaty w transakcjach handlowych w okresie epidemii, odsetki
 • kary umowne
 • siła wyższa – czy i w jakim zakresie można się na nią powołać w epidemii, konsekwencje powołania się na siłę wyższą, ciężar dowodu
 • klauzula rebus sic stantibus – nadzwyczajna zmiana stosunków; powództwo o zmianę albo rozwiązanie umowy
 • następcza niemożność świadczenia (wykonania umowy)
 • powstrzymanie się ze spełnieniem świadczenia (wykonaniem umowy)

 

2. Zawarcie umowy a epidemia (COVID-19) – na co zwrócić szczególną uwagę

 • oferta

– zastrzeżenia, które warto wprowadzić do oferty

– charakter prawny oferty

– termin związania ofertą

– ogłoszenia, reklamy, cenniki – w jakim zakresie są obowiązujące

– oferta w postaci elektronicznej

– odwołanie oferty; przyjęcie oferty; milczące przyjęcie oferty; przyjęcie oferty z zastrzeżeniami

 • negocjacje, aukcja, przetarg – elementy wybrane
 • list intencyjny
 • pisemne lub dokumentowe potwierdzenie zawarcia umowy
 • zawarcie umowy na odległość albo poza lokalem; wzorce umowne
 • zawarcie umowy z osobą nieupoważnioną (członkowie zarządu, pełnomocnicy, prokurenci)

 

3. Konstrukcja umowy – jak się zabezpieczyć przed skutkami epidemii (COVID-19):

 • kluczowe zapisy umowne w związku z epidemią – dotyczące m.in.:

– ceny

– terminu płatności

– terminu dostarczenia towaru / wykonania usługi

– zmiany okoliczności

– siły wyższej

 • zabezpieczenie wykonania umowy – prezentacja sposobów zabezpieczenia umowy
 • klauzule niedozwolone w umowach
 • rozwiązanie, wypowiedzenie, odstąpienie od umowy

 

4. Dochodzenie roszczeń z umowy a epidemia (COVID-19)

 • zabezpieczenie roszczeń
 • przedawnienie roszczeń
 • upadłość albo restrukturyzacja kontrahenta
 • postępowanie sądowe, arbitraż, mediacja

 

5. Renegocjacje warunków umowy na czas trwania epidemii (COVID-19) i po jej ustaniu

 • zasada swobody zawierania / kształtowania umowy przez strony

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

1 czerwca 2020 r. – szkolenie online

Cena podstawowa 299.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 249.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe w wersji PDF, elektroniczny certyfikat ukończenia szkolenia.

WAŻNE!

Po dokonaniu rejestracji na szkolenie, wszystkie kwestie techniczne będą przesyłane mailowo. Warunkiem udziału w szkoleniu online jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia (otrzymacie Państwo stosowny dokument).

Organizator nie bierze odpowiedzialności za problemy techniczne lub zerwane połączenie ze strony uczestnika szkolenia.

Przygotowanie:

 • Zadbaj o dobre łącze internetowe, zwykle wystarcza to z sieci komórkowej lub domowej.
 • Przygotuj kartki, długopisy, itp.
 • Zadbaj  o wygodne i wyciszone miejsce, inaczej hałasy będą rozpraszać Ciebie i innych.
 • Sprawdź mikrofon i kamerę – pracujemy zawsze z włączonym video.

Harmonogram

8.30 - 9.00 - Logowanie
9.00 - 10.30 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
10.30 - 10.45 - Przerwa
10.45 - 12.15 - Zajęcia
12.15 - 12.30 - Przerwa
12.30 - 14.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Rezerwuj szkolenie

Udział w szkoleniu on-line

Cena podstawowa 299.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu on-line zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Udział w szkoleniu on-line

Cena promocyjna 249.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu on-line zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

1 czerwca 2020

Czas

Cały dzień

Cena

299 zł + 23% VAT
Szkolenie on-line

Lokalizacja

Szkolenie on-line

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl
REJESTRACJA

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: