NOWE PRZEPISY I OBOWIĄZKI W PROCESIE ROZPATRYWANIA REKLAMACJI – NOWELIZACJA 2021

ujęcie kompleksowe (B2B, B2C, B2B-uprzywilejowany)

 

Podczas szkolenia zostaną omówione przepisy, które miały wejść w życie 1 czerwca 2020 r. jednak termin wejścia w życie nowych rozwiązań prawnych został przesunięty z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568)., na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowane aktualnie tylko dla Konsumentów:

 • Rękojmi,
 • Klauzul niedozwolonych,
 • Prawa Zwrotu pełnowartościowego towaru, w terminu 14 dni,
 • Roszczeń regresowych do poprzednich sprzedawców.

W czasie szkolenia zostaną:

 • przybliżone nowe regulacje prawne; nowe uprawnienia części uprzywilejowanych Przedsiębiorców,
 • omówione potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów,
 • zaproponowane prawidłowe schematy postępowania w stosunku do nowej grupy uprzywilejowanych Przedsiębiorców,
 • określone procedury i dokumenty, które należy zmienić w każdej firmie w celu dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych,
 • opisane skutki oddziaływania nowych przepisów, m.in. na sklepy internetowe, sieci handlowe, sieci serwisowe, przedsiębiorstwa produkcyjne i dystrybucyjne, punkty usługowe, itd.
 • scharakteryzowane sankcje / kary za niestosowanie się do nowych rozwiązań prawnych.

UWAGA!!! Przepisy wymuszają zmianę procedur reklamacyjnych we wszystkich firmach sprzedających towary lub świadczących usługi!!! Zachęcamy do jak najszybszego zapoznania się z nowymi przepisami i związanymi z nimi obowiązkami, w celu zaplanowania niezbędnych zmian w firmach.

 

ZAŁOŻENIA SZKOLENIA:

 

1. Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu B2B, B2C i B2B-uprzywilejowany – przedstawienie hierarchii przepisów.

    Umowa sprzedaży, dostawy, o dzieło, o roboty budowlane, zlecenia – a procedura reklamacyjna.

2. Rękojmią, gwarancja, ogólne zasady odpowiedzialności – określenie różnic pomiędzy poszczególnymi instytucjami.

3. Omówienie ostatnich zmian procedury reklamacyjnej.

4. Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument , Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „uprzywilejowany”- wskazanie różnic w procedurach reklamacyjnych.

5. Jakich błędów nie popełniać rozpatrując reklamację – analiza przykładów; etapy reklamacji, na które warto zwrócić szczególną uwagę.

6. Dokumentacja reklamacyjna – analiza najważniejszych zapisów.

7. Proces reklamacyjny „Krok po Kroku” – prezentacja procedury reklamacyjnej, w świetle najnowszych zmian.

8. Procedury reklamacyjne a wizerunek firmy – identyfikacja zagrożeń, postawa uczestników procesu reklamacyjnego; jak zadbać o satysfakcję klienta.

9. Sprzedaż przez Internet, telefon, przedstawiciela handlowego, serwisanta – określenie istotnych obowiązków Przedsiębiorcy.

10. Uszkodzenie towaru w czasie przewozu a reklamacja ze sprzedaży – określenie różnic pomiędzy reklamacją z sprzedaży i reklamacją z przewozu.

11. Omówienie pozasądowych form rozstrzygania sporów.

12. NOWOŚĆ!!! Nowe terminy przedawnienia roszczeń.

W ramach szkolenia zostanie omówiona NOWELIZACJA, która wchodzi w życie 01.01. 2021 r., która wprowadzi do postępowania reklamacyjnego nowy podmiot – Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”. W czasie szkolenia w ramach tego modułu zostaną omówione m.in. następujące zagadnienia:

1. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – nowo uprzywilejowany podmiot w postępowaniu reklamacyjnym i nie tylko. Definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.

2. Przedsiębiorca a Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – co się zmienia w rękojmi, gwarancji, postępowaniu odszkodowawczym; jak zabezpieczyć się przed reklamacjami Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, istotne zagrożenia dla przedsiębiorców nieuprzywilejowanych.

3. Przepisy regulujące procedurę reklamacyjną w ujęciu:

 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”,
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,
 • Przedsiębiorca – Konsument.

4. Przedsiębiorca-Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”, Przedsiębiorca-Przedsiębiorca, Przedsiębiorca-Konsument – różnice w procedurach reklamacyjnych, jakich błędów nie popełnić procedując reklamację złożoną przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.

5. „Łańcuch roszczeń”: Producent/Importer – Pośrednik (np. Dystrybutor/Hurtowania) – Sprzedawca – Kupujący (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”) – kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie.

6. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytuł rękojmi.

7. Obowiązki Przedsiębiorcy względem Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w postępowaniu reklamacyjnym z tytułu rękojmi.

8. NOWOŚĆ – TERMIN na ustosunkowanie się do reklamacji Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu rękojmi (14 dni); domniemanie odpowiedzialności sprzedawcy.

9. Proces reklamacyjny „Krok po Kroku” – prezentacja procedury reklamacyjnej, w świetle najnowszej zmiany.

10. Zmiana dokumentacji reklamacyjnej w firmie, w związku z pojawieniem się Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”. Jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWS, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne pod kątem nowelizacji.

11. Prawa Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” z tytułu

12. Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Przedsiębiorcę „Uprzywilejowanego”.

13. Regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”.

14. Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” a klauzule niedozwolone (abuzywne). Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych w umowach z Przedsiębiorcami „Uprzywilejowanymi”.

15. Prawo Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” do zwrotu towaru kupionego przez Internet, telefon, e-mail, od przedstawiciela handlowego bez podania przyczyny (nawet do 12 miesięcy). Analiza przypadków, gdy Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” nie będzie mógł oddać towaru.

16. Potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów – jak się ich ustrzec, analiza zalecanych rozwiązań.

17. Sankcje związane z niezastosowaniem się do nowelizacji od 01.01.2021r.

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” – osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą (jednoosobowa działalność gospodarcza), gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

I.     Wprowadzenie

1. Procedura reklamacyjna – najważniejsze przepisy (sposoby wyszukiwania przepisów, nowoczesne narzędzia prawne, hierarchia aktów prawnych dotyczących procesu reklamacyjnego); relacja pomiędzy przepisami a regulacjami wewnętrznymi w przedsiębiorstwie – przed jakimi błędami należy się wystrzegać.

2. Z jakiego tytułu można składać reklamacje u Sprzedawcy – rękojmia, gwarancja, odpowiedzialność na zasadach ogólnych; podstawowe różnice poszczególnych trybów, jak ograniczyć Kupującemu ilość dostępnych możliwości.

3. Wpływ prawa europejskiego i konwencji międzynarodowej na proces reklamacyjny. Jak przygotować się na rozpatrywanie reklamacji międzynarodowych.

4. W jaki sposób Sprzedawca może zabezpieczyć się przed reklamacjami w wewnętrznych procedurach, regulaminach, ogólnych warunkach sprzedaży, zamówieniach, instrukcjach, specyfikacjach, kartach produktu, itp.

5. Jak czytać akty prawne, wyszukiwać niezbędne informacje; orzeczenia sądów i ich wpływ na proces reklamacyjny.

6. Orzeczenia sądów i ich wpływ na proces reklamacyjny – jak je wyszukiwać, czytać.

7. Odpowiedź na pismo reklamacyjne – jak przygotować pismo, niezbędne dane, jakich błędów unikać, załączniki; praktyczne uwagi; wyszukiwanie wzorów pism.

 NOWOŚĆ!!! – nowy termin na ustosunkowanie się do reklamacji Konsumenta (30 dni); prawidłowa forma ustosunkowania się do reklamacji Konsumenta.

8. Sprzedaż, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość – czym się różnią, obowiązki informacyjne sprzedawcy i sankcje za ich niedopełnienie.

UWAGA!!! Analiza przypadków kiedy konsument nie może oddać towaru zakupionego w Internecie.

9. Sprzedaż a przewóz – zasady odpowiedzialności przewoźników i spedytorów (m.in. wysokość odszkodowania, postępowanie dowodowe, domniemania, jak zabezpieczać interesy nadawcy, praktyczne uwagi z postępowania reklamacyjnego).

10. Organizacja biura (jednostki, zespołu) rozpatrującego reklamacje – na co należy zwrócić szczególną uwagę.

11. Omówienie procedury pozasądowego rozwiązywania sporów (obowiązującej od 10.01.2017r.).

II.      Zabezpieczenie Sprzedawcy przed reklamacjami – na etapie zawierania umowy sprzedaży

1. Strony umowy sprzedaży, ich prawa i obowiązki, różnice w relacji: Przedsiębiorca – Konsument, Przedsiębiorca – Przedsiębiorca.

UWAGA!!! Analiza wybranych zagadnień:
– konsument – Nowa definicja
– wydanie rzeczy Konsumentowi – termin 30 dni, ryzyko przedsiębiorcy, jak się przed nim zabezpieczyć (co warto określać w umowie)
– miejsce spełnienia świadczenia (m.in. odpowiedzialność sprzedawcy, przesłanie rzeczy Konsumentowi)
– kiedy Sprzedawca nie może spełnić świadczenia – obowiązki sprzedawcy, możliwe konsekwencje
– instrukcja obsługi – o czym Przedsiębiorca powinien pamiętać

2. Zabezpieczenie sprzedawcy „w umowie” – analiza sprawdzonych sposobów.

3. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy; wiedza Kupującego o wadzie w momencie zakupu rzeczy.

4.  Oferta – jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie składania oferty?
–  istota oferty, nośniki oferty (m.in. forma ustna, pisemna, elektroniczna)
– jakich błędów nie popełniać składając ofertę
– kontroferta – jak ją rozumieć, na co zwrócić szczególną uwagę
– nieznaczne modyfikacja oferty
– cena jako istotny element oferty, cena w walucie obcej
– termin związania ofertą; jak skutecznie odwołać ofertę
– ekspozycje, reklamy, cenniki, broszury, ogłoszenia, zastrzeżenia umowne – za co odpowiada sprzedawca?
– list intencyjny, „oferta, która nie jest ofertą”
– pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia

III.   Odpowiedzialność sprzedawcy

1. Wada fizyczna i wada prawna – podstawowe różnice, kwalifikacja wady, praktyczne znaczenie rozróżnienia.

2. Należyta jakość rzeczy, średnia jakość rzeczy – jak je określać; za jaką jakość odpowiada sprzedawca; normy; jak daleko można ograniczyć odpowiedzialność sprzedawcy?

3. Względy funkcjonalne i użytkowe, doznania estetyczne – kryteria oceny wady, praktyczne uwagi.

4. Właściwości rzeczy, o których zapewniał sprzedawca – za jakie zapewnienia odpowiada sprzedawca, w jakim zakresie odpowiedzialność sprzedawcy jest ograniczona lub wyłączona?

5. Reklama – granice odpowiedzialności sprzedawcy.

6. Stan niezupełny a braki ilościowe – różnice, popularne błędy przy reklamacji.

7. Odbiór rzeczy – prawa i obowiązki stron umowy; kto traci uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji, na co warto zwrócić uwagę?

8. Kiedy sprzedawca wie o wadzie i zapewnia kupującego, że wady nie istnieją – konsekwencje takiego zachowania.

IV.       Proces reklamacyjny

1. Prezentacja prawidłowego procesu reklamacyjnego „krok po kroku”, jak przygotować się do reklamacji.

2. Wzór zgłoszenie reklamacyjnego, niezbędne elementy formularza, jakich błędów unikać konstruując formularz.

3. Uprawdopodobnienie zakup towaru u Sprzedawcy, np.: paragon, faktura, ksero, dowód z banku, wydruk z programu lojalnościowego, zeznanie świadka.

4. Odpowiedź na reklamację – jak przygotować pismo, niezbędne dane, terminologia, przywołanie podstaw prawnych, załączniki.

5. Jak skutecznie odrzucić reklamację – prezentacja wybranych sposobów.

6. Reklamacja a płatność za towar – czy można uzależnić jedno od drugiego?

7. UWAGA !!! „Łańcuch roszczeń”: Producent / Importer – Pośrednik (np. Dystrybutor / Hurtowania) – Sprzedawca – Kupujący (Konsument / Przedsiębiorca) –  kto do kogo ma prawo złożyć reklamację, kto przed kim odpowiada i w jakim zakresie.

8. Reklamacje towarów zakupionych przez: Internet, telefon, od przedstawiciela handlowego – sposoby na ograniczanie odpowiedzialności sprzedawcy.

9. Reklamacje towarów: przecenionych, zakupionych w promocji, używanych, zakupionych w kredycie, zakupionych w leasingu.

10. Przesłanie rzeczy do reklamacji – za pobraniem, na koszt Sprzedawcy.

V.         Rękojmia (w relacji: PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA; PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT; PRZEDSIĘBIORCA-PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY)

1. Podstawowe funkcje rękojmi.

2. W jaki sposób można modyfikować odpowiedzialności z tytułu rękojmi, kogo nie mogą dotyczyć modyfikacje?

3. Wyłącznie odpowiedzialności z tytułu rękojmi – jak daleko może „posunąć się” Sprzedawca? Czy zdanie: „Sprzedawca nie odpowiada z tytułu rękojmi za ….” jest skuteczne?

4. Ciężar dowodu w postępowaniu reklamacyjnym; Domniemanie istnienia wady w procesie reklamacyjnym – kogo dotyczy, obowiązki sprzedawcy.

5. Podstawowe uprawnienia Kupującego
– usunięcie wady (m.in. termin, ilość dopuszczalnych napraw, nieskuteczność naprawy, nieprzyjęcie naprawy)
– wymiana (m.in. na towar identyczny, inny)
– obniżenie ceny (m.in. jak szacować wysokość obniżenia ceny)
– odstąpienie od umowy (m.in. istotność wady, obowiązki stron umowy, odpowiedzialność za bezumowne korzystanie z rzeczy, zwłoka z odbiorem rzeczy przez Sprzedawcę)
– kolejność realizacji uprawnień, jak skutecznie blokować wybór Kupującego; zagrożenia, na które trzeba się przygotować

6. Żądanie naprawienia szkody przez Kupującego.

7. W jakich sytuacjach sprzedawca ma prawo odmówić usunięcia wady lub wymiany (Przedsiębiorca- Przedsiębiorca)?

8. Czy sprzedawca może odmówić demontażu i ponownego zamontowania rzeczy wadliwej? Jakie możliwości ma wówczas Konsument?

9. Terminy w procesie reklamacyjnym (5 lat, 2 lata, 1 rok, 12 miesięcy, 14 dni, niezwłocznie), bieg terminu.

10. Termin przydatności – a odpowiedzialność Sprzedawcy.

11. Ustosunkowanie się do żądań reklamującego – termin, konsekwencje braku ustosunkowania się przez sprzedawcę w terminie.

12. Koszty procesu reklamacyjnego – kto je pokrywa i w jakiej wysokości?

13. Nieinformowanie kupującego o przebiegu reklamacji – konsekwencje.

14. Reklamacja Kupującego – na co zwracać szczególną uwagę; w której części pisma szukać podstaw do odrzucenia reklamacji.

15. Jak długo może trać proces reklamacyjny?

16. Odrzucenie reklamacji.

17. Odwołanie od odrzuconej reklamacji.

VI.       Gwarancja przy sprzedaży (w relacji: PRZEDSIĘBIORCA – PRZEDSIĘBIORCA; PRZEDSIĘBIORCA – KONSUMENT; PRZEDSIĘBIORCA-PRZEDSIĘBIORCA UPRZYWILEJOWANY)

1. Czy gwarancja chroni sprzedawcę? Czy warto ją stosować? Świadomość kupujących.

2. Karta gwarancyjna – co należy w niej zamieścić, jakich błędów unikać.

3. Reklamacja z tytułu gwarancji – procedura, adresat reklamacji.

4. Jakie prawa i obowiązki mają strony realizujące procedurę reklamacyjną?

5. Terminy w gwarancji (2 lata, 14 dni), zawieszenie uprawnień z tytułu rękojmi.

6. Wykonanie obowiązków w terminie określonym w karcie gwarancyjnej, sposób liczenia terminu – WAŻNA zmiana!!!

7. Jak skutecznie odrzucać reklamację z tytułu gwarancji?

8. Skuteczność zdania „Sprzedawca nie odpowiada z tytułu gwarancji za ….”.

9. Klauzule niedozwolone w kartach gwarancyjnych, formularzach reklamacyjnych.

VII.     Regres między sprzedawcami – roszczenia sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej

1. Uznanie reklamacji konsumentowi a regres między sprzedawcami; podstawy odpowiedzialności między sprzedawcami.

2. Wysokość odszkodowania (m.in. utracone korzyści).

3. Przedawnienie roszczeń (6 miesięcy).

4. Brak możliwości wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności między sprzedawcami.

5. Uprawnienia sprzedawcy przy sprzedaży towaru PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEMU

VIII.    Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy – odpowiedzialność Sprzedawcy

1. Podstawy odpowiedzialności.

2. Czy zdanie: „Sprzedawca nie odpowiada za ….” jest skuteczne?

3. Procedura dochodzenia roszczeń.

4. Terminy.

5. Odszkodowanie.

IX.       Reklamacje w międzynarodowej sprzedaży towarów

1. Konwencja Wiedeńska.

2. Zabezpieczenie się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy.

3. Dostawa towarów.

4. Zasady odpowiedzialności, środki ochrony prawnej, uprawnienia stron umowy.

5. Klauzula wyboru prawa.

X.       Sprzedaż przez … INTERNET, telefon, przedstawiciela handlowego (sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa, sprzedaż na odległość), nowe uprawnienia PRZEDSIĘBIORCY UPRZYWILEJOWANEGO

1. Co to jest sprzedaż na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa?

2. Najważniejsze prawa i obowiązki stron umowy, ciężar dowodowy spełnienia obowiązków informacyjnych.

3. W jakich sytuacjach nie stosuje się przepisów ustawy o Prawach konsumenta z 30 maja 2014r. – a w konsekwencji i obowiązków wynikających z tej ustawy?

4. Czy Konsument może się zrzec praw przyznanych w ustawie o Prawach konsumenta, postanowienia umowy mniej korzystne dla Konsumenta a nowe przepisy.

5. Zawarcie umowy a koszty połączenia telefonicznego.

6. Jak zabezpieczyć sprzedawcę przed odpowiedzialnością na etapie zawierania umowy z Konsumentem?

7. „21 praw” – nowe obowiązki informacyjne Sprzedawcy, sankcje za ich niedopełnienie, ciężar dowodu ich spełnienia.

8. W jakich sytuacjach Konsumentowi należy wydać dokument umowy, a w jakich potwierdzić jej zawarcie?

9. Umowa zawarta przez telefon – obowiązki sprzedawcy.

10. Usługa naprawy lub konserwacji do 600 zł – obowiązki sprzedawcy.

11. Przycisk na stronie internetowej „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” – jakie obowiązki należy spełnić aby umowa była ważna?

12. W jaki sposób sprzedawca może ograniczyć sposób dostarczania rzeczy oraz sposób płatności za rzecz.

13. Umowy zawarte przez telefon – obowiązki sprzedawcy, skuteczność umowy.

14. „Zwrot rzeczy” (Odstąpienie od umowy)
– procedura odstąpienia od umowy, prawa i obowiązki stron umowy,
– czy kupujący (przedsiębiorca) może skorzystać z procedury „zwrotu rzeczy”,
– terminy w procedurze odstąpienia od umowy (12 miesięcy, 14 dni),
– odstąpienie od umowy drogą elektroniczną,
– co w sytuacji kiedy sprzedawca nie poinformuje Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy,
– koszty zwrotu rzeczy, jakich kosztów Konsument nie ponosi, opłata za korzystanie z rzeczy,
– co w miejsce „stanu niezmienionego”, jak daleko może posunąć się Konsument sprawdzając cechy, charakter i funkcjonowanie rzeczy, odpowiedzialność Konsumenta,
– kiedy prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje („13 wyjątków”), jak można chronić interesy sprzedawcy,
–  „wzór pouczenia o odstąpieniu” i „wzór formularza odstąpienia” – jak skutecznie zabezpieczyć interesy sprzedawcy.

15. Uszkodzenie przesyłki w transporcie – odpowiedzialność sprzedawcy.

XI.      Zwrot towaru zakupionego w lokalu przedsiębiorstwa – obowiązkowy czy fakultatywny; uprawnienia kupującego.

XII.    Utylizacja, magazynowanie rzeczy pozostawionych u sprzedawcy po reklamacji – koszty, procedury, zasady odpowiedzialności.

XIII.   Koszty związane z reklamacją (m.in. demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów, ponownego zamontowania i uruchomienia, uszkodzenia innych rzeczy, przestoju linii produkcyjnej, ekspertyz, kar umownych, wynajmu rzeczy zastępczych).

XIV.   Wykonanie zastępcze – charakterystyka instytucji, zagrożenia dla sprzedawcy, jak zabezpieczyć się przed wykonaniem zastępczym?

XV.     Klauzule niedozwolone (np. w umowach, regulaminach, gwarancjach, formularzach, instrukcjach, specyfikacjach, fakturach) – jak je rozpoznawać, jak je modyfikować, jak się zabezpieczać, możliwe sankcje dla Sprzedawcy za ich stosowanie.

XVI.    UOKiK, Rzecznicy konsumentów –  co warto o nich wiedzieć, jak się przygotować na interwencję takich instytucji, jak postępować?

XVII.   Materiałoznawstwo  i jego wpływ na rozpatrywanie reklamacji.

XVIII.  Kodeks dobrych praktyk w sprzedaży – obowiązki Sprzedawcy.

XIX.     Mediacja, arbitraż, sądy powszechne – rozstrzyganie sporów związanych z reklamacjami, pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.

XX.     Opinia rzeczoznawcy w procesie reklamacyjnym – na co zwrócić uwagę zamawiając opinię, rola biegłego w postępowaniu sądowym.

XXI.    Dzieło będące rzeczą ruchomą – zasady odpowiedzialności.

XXII.  Przewóz i spedycja rzeczy sprzedanych – reklamacje, zasady odpowiedzialności

1. Umowa przewozu i umowa spedycji jako podstawy reklamacji.

2. List przewozowy – niezbędne informacje, jak zabezpieczyć nadawcę w liście przewozowym.

3. Wydanie przesyłki – na co należy zwrócić szczególną uwagę, co oznacza pokwitowanie odbioru przesyłki, braki ilościowe, domniemania, co warto uregulować w umowie z adresatem przesyłki?

4. Odpowiedzialność przewoźnika i spedytora, wysokość odszkodowania, wyłączenia odpowiedzialności.

5. Reklamacja (niezbędna dokumentacja, tryb postępowania, terminy).

6. Ubezpieczenia.

7. Incoterms a umowa przewozu.

XXIII. Pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich (od 10.01.2017 r.). NOWOŚĆ !!! 

1. Wprowadzenie
– obowiązki przedsiębiorców
– zasady prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
– obowiązki podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
– zasady prowadzenia rejestru podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
– zadania Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

2. Cele postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

3. Zakres zastosowania ustawy
– podmioty, do których adresowana jest ustawa
– postępowania/spory do których nie stosuje się ustawy

4. Wyłączenie możliwości wytoczenia powództwa przez konsumenta

5. Podmioty uprawnione do rozwiązywania sporów
– wpis do rejestru; Regulamin
– podstawowe obowiązki podmiotu uprawnionego
– informacje udostępniane publicznie przez podmiot uprawniony
– sprawozdanie z działalności podmiotu uprawnionego
– sposób udostępniania informacji i sprawozdania przez podmiot uprawniony
– sprawozdanie z działalności przekazywane Prezesowi UOKiK
– wymagania wobec osób prowadzących postępowania (niezależność i bezstronność osób prowadzących postępowania, konflikt interesów, obowiązek zachowania tajemnicy, organy kolegialne prowadzące postępowania, podmioty uprawnione utworzone przez organizacje przedsiębiorców)

6. Rejestr podmiotów uprawnionych do rozwiązywania sporów

7. Obowiązki przedsiębiorców
– obowiązek poinformowania konsumentów o podmiocie uprawnionym do rozwiązywania sporów
– czynności podejmowane przez przedsiębiorcę po nierozwiązaniu sporu w trybie reklamacji

8.Postępowanie w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
– wszczęcie postępowania
– odmowa rozpatrzenia sporu; poinformowanie stron o przyczynach odmowy rozpatrzenia sporu
– przerwanie biegu terminu przedawnienia
– forma postępowania
– obowiązki podmiotu uprawnionego w trakcie postępowania
– korzystanie przez stronę z pomocy osób trzecich
– termin rozstrzygnięcia sporu
– koszty postępowania
– wiążący charakter rozstrzygnięcia

9. Zadania Prezesa Urzędu w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich

 

PROWADZĄCY

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO
 • pracowników działu reklamacji
 • pracowników działu obsługi klienta
 • pracowników działu handlowego
 • pracowników działu serwisu
 • wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

9 października 2020 r.

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Łódź, ul. Łąkowa 23/25
www.focushotels.pl

Cena podstawowa 549.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 499.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

Cena z noclegiem 749.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem).

Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia,  przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Harmonogram

9:00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

5 czerwca 2020 - 9 października 2020

Czas

Cały dzień

Cena

549.00 zł + 23% VAT
Hotel Focus ŁÓDŹ***

Lokalizacja

Hotel Focus ŁÓDŹ***

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: