KONSTRUOWANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW GOSPODARCZYCH – Nowelizacje 2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”). COVID-19.

czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami

 

 

 

CELE SZKOLENIA:
 • omówienie NOWELIZACJI przepisów obowiązujących od 01.01.2021 (Przedsiębiorca „Uprzywilejowany”)

 • prezentacja sposobów zawierania umów; na jakie „triki” zwrócić szczególną uwagę, jakich błędów unikać

 • omówienie sposobu konstruowania umów gospodarczych, co powinna zawierać umowa, jak prawidłowo zabezpieczać wykonanie umowy
 • przedstawienie sposobu czytania/ sprawdzania umów gospodarczych
 • omówienie regulacji, które można „poświęcić” w czasie negocjacji umowy
 • analiza praktycznych przykładów, uczulenie na możliwe błędy prawne

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Nowelizacja 2021

Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta)

 • definicja Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”, które podmioty skorzystają z nowelizacji, jakie obowiązki będą ciążyły na Przedsiębiorcach, którzy nie uzyskają nowego statusu
 • nowe uprawnienia Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego” w zakresie:

– Rękojmi

– Klauzul niedozwolonych (abuzywnych)

– Zwrotu towaru (nawet do 1 roku)

 • regres między przedsiębiorcami w związku z reklamacją Przedsiębiorcy „Uprzywilejowanego”
 • wpływ nowych przepisów na już zawarte umowy
 • jak do 01.01.2021r. dostosować umowy, OWU, regulaminy, karty gwarancyjne, formularze reklamacyjne do wymagań określonych w nowelizacji

2. Wprowadzenie

 • słownictwo w umowach, jak poprawnie czytać umowy i akty prawne, jak interpretować umowy,
 • „triki” prawne – jak można coś ukryć w treści umowy, gdzie szukać „pułapek”,
 • jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory,
 • nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać przy opracowywaniu i sprawdzaniu umów,
 • znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych,
 • przepisy a umowa – co jest ważniejsze, na co można sobie pozwolić konstruując umowę, najczęściej popełniane błędy.

 

3. Zawarcie umowy – praktyczne wskazówki

3.1.

 • oferta (m.in.: istota oferty – konsekwencje złożenia oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia, reklamy, cenniki – co nie jest ofertą;  oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; przyjęcie oferty przez kontrahenta z zastrzeżeniami; konsekwencje nieprawidłowego posługiwania się ofertą; „wycena” w procesie zawierania umowy),
 • negocjacje (m.in.: jak przygotować się do negocjacji; zobowiązanie stron do zachowania poufności + kary umowne; prawidłowe określenie momentu zawarcia umowy; „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje),
 • aukcja i przetarg (m.in. ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy; obowiązki organizatora aukcji i przetargu).

3.2.

 • list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”; konsekwencja posługiwania się listem intencyjnym; „zobowiązania” wynikające z listu intencyjnego),
 • zamówienie kontrahenta, zapytanie ofertowe – jak je traktować, jakie skutki wywierają,
 • pisemne lub dokumentowe (e-mail, faks, sms) potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia wynikające z zastosowania potwierdzenia.

3.3.

 • wzorzec umowny / Ogólne Warunku Umowy(OWU), Regulamin (m.in.: jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami umownymi w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia wzorca kontrahentowi na określony moment; wzorzec w formie elektronicznej; priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt wzorców umownych – co jest ważniejsze OWU sprzedawcy czy OWU kupującego),
 • umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę przy zawieraniu umów ramowych (m.in. procedura zawierania poszczególnych umów, odwoływanie się do umowy ramowej, limit kupiecki), jakich błędów nie popełniać,
 • umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści i zagrożenia wynikające z zawarcia takiej umowy,
 • umowa przedwstępna (m.in.: ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy właściwej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie roszczeń).

3.4.

 • zawarcie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa (np. przy udziale przedstawiciela handlowego), umowy na odległość (np. za pośrednictwem Internetu, telefonu, e-maila, faksu, formy pisemnej) – na co zwrócić szczególną uwagę, jakie obowiązki ciążą na sprzedawcy, jakie są konsekwencje nieprawidłowego pouczenie konsumenta o jego uprawnieniach (prawo zwrotu towaru do 1 roku), zwrot towaru (w jakim zakresie można bronić się przed zwrotem towaru, procedura zwrot towaru).

3.5. 

 • forma umowy (ustna, dokumentowa, pisemna, elektroniczna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem notarialnie poświadczonym, akt notarialny) a konsekwencje prawne jej niezastosowania.

3.6.

 • pełnomocnicy, prokurenci, członkowie zarządu – upoważnieni do zawierania umów, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne.

3.7.

 • badanie wiarygodności kontrahenta – na co zwrócić szczególną uwagę.

 

4. Konstruowanie i sprawdzanie umów

4.1.

 • zasada swobody umów i jej granice, jak szczegółowa powinna być umowa,
 • klauzule niedozwolone (abuzywne) w umowach – jak je identyfikować, konsekwencje zawarcia klauzul niedozwolonych w umowie, Rejestr Klauzul Niedozwolonych,
 • standardy obowiązujące przy konstruowaniu umów w relacji:
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca,
 • Przedsiębiorca – Przedsiębiorca „Uprzywilejowany” (od 01.01.2021r.),
 • Przedsiębiorca – Konsument,
 • elementy nieuczciwej konkurencji w umowach.

4.2.

Elementy umowy:

 • tytuł umowy,
 • data zawarcia umowy,
 • miejsce zawarcia umowy,
 • oznaczenie stron umowy,
 • preambuła,
 • słowniczek,
 • przedmiot umowy,
 • prawa i obowiązki stron umowy,
 • termin realizacji umowy; opóźnienia a zwłoka,
 • wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), forma płatności, oznaczenie kwoty cyfrą i słowem, należny podatek, termin płatności,  zadatek a zaliczka,
 • odsetki (ustawowe i umowne, jak je obliczać, jak je prawidłowo zastrzec w umowie),
 • kary umowne (jak określić ich wysokość, jak je prawidłowo zapisać w umowie, jakich błędów unikać przy ich stosowaniu, jak bronić się przed wygórowanymi karami umownymi),
 • rękojmia, gwarancja – charakterystyka obu instytucji,
 • zasady odpowiedzialności odszkodowawczej (zakres odpowiedzialności; jak zmodyfikować zasady odpowiedzialności w umowie; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności),
 • siła wyższa,
 • transport towaru, moment przejścia odpowiedzialności za towar, obowiązki odbierającego towar (reklamacje do przewoźnika; jak się do nich przygotować w umowie), załadunek/rozładunek, prawa i obowiązki stron umowy związane z transportem,
 • własność intelektualna,
 • zwrot towaru, towary nierotujące, zasady zwrotu towaru,
 • rozwiązanie umowy, wypowiedzenia umowy, odstąpienia od umowy – czym się różnią, jak je prawidłowo zastrzec w umowie,
 • zobowiązanie do zachowania poufności, tajemnica przedsiębiorstwa,
 • ochrony danych osobowych, RODO,
 • osoby do kontaktu, pełnomocnictwo w umowie
 • sąd właściwy do rozstrzygania sporów, właściwe prawo, klauzula arbitrażowa
 • język umowy, tłumaczenie umowy,
 • procedura zmiany umowy,
 • odwołanie do załączników (OWU, oferty, wyceny, specyfikacji technicznej, karty gwarancyjnej, itd.),
 • podpisy,
 • wykaz załączników.

4.3.

 • sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (weksel, zastaw, hipoteka, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa).

4.4.

 • modyfikacja umowy – renegocjacje warunków umownych, prawnie dozwolone granice modyfikowania umowy, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura zmiany umowy, aneks do umowy.

 

5. Umowy z kontrahentami zagranicznymi– o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; ograniczenie odpowiedzialności.

 

6. Problemy z realizacją umowy

 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • wpływ COVID-19 na realizację umowy, przesłanki uchylenia się od odpowiedzialności,
 • klauzula rebus sic stantibus,
 • potrącenie,
 • cesja wierzytelności,
 • przedawnienia roszczeń – terminy; czynności, które przerywają bieg przedawnienia,
 • metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne (arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów (przygotowanie dowodów, ciężar dowodowy, zabezpieczenie roszczeń).

 

7. Studium przypadków

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • pracowników działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • pracowników działów prawnych i zamówień publicznych
 • członków rad nadzorczych
 • dyrektorów handlowych
 • wszystkich osób zawierających umowy

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

20 listopada 2020 r.

Silesian Hotel Quality***
Katowice, ul. Szybowcowa 1A
www.silesianhotel.pl

Cena podstawowa 549.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 499.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

Cena z noclegiem 749.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem). Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 30 PAŹDZIERNIKA UDZIELAMY RABATU – 10%*
formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

9.00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Rezerwuj szkolenie

Udział w szkoleniu

Cena promocyjna 549.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.
Udział w szkoleniu

Cena promocyjna 499.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety Udział w szkoleniu zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Cena z noclegiem 749.00 zł + 23% VAT
(wybierz ilość osób)

Dostępne Miejsce: Nieograniczony
Bilety zostały wyprzedane. Możesz spróbować wybrać inny bilet.

Data

20 listopada 2020

Czas

Cały dzień

Cena

549.00 + 23% VAT
Silesian Hotel Quality*** Katowice

Lokalizacja

Silesian Hotel Quality*** Katowice
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl
REJESTRACJA

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: