KONSTRUOWANIE I ZABEZPIECZANIE UMÓW GOSPODARCZYCH – ZMIANY OD 2020 ROKU

czyli jak sporządzać umowy handlowe, zabezpieczać interesy firmy i zarządzać kontraktami

 

 

ZMIANY W 2020 ROKU :
 1. Przepisy na mocy których część Przedsiębiorców uzyska uprawnienia zarezerwowane aktualnie tylko dla Konsumentów, w zakresie:
 • Rękojmi,
 • Klauzul niedozwolonych,
 • Prawa Zwrotu towaru, w terminu 14 dni,
 • Roszczeń regresowych do poprzednich sprzedawców.

W czasie szkolenia zostaną:

 • przybliżone nowe regulacje prawne; nowe uprawnienia części uprzywilejowanych Przedsiębiorców,
 • omówione potencjalne problemy związane z stosowaniem nowych przepisów,
 • zaproponowane prawidłowe schematy postępowania w stosunku do nowej grupy uprzywilejowanych Przedsiębiorców, nowe zapisy w umowach
 • określone procedury i dokumenty, które należy zmienić w każdej firmie w celu dostosowania się do nowych rozwiązań prawnych,
 • opisane skutki oddziaływania nowych przepisów,
 • scharakteryzowane sankcje / kary za niestosowanie się do nowych rozwiązań prawnych.
 1. Wybrane przepisy z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, związane z:
 • terminami zapłaty
 • skutkami nieterminowej zapłaty przez dłużnika

 

CELE SZKOLENIA:
 • prezentacja warsztatu konstruowania i sprawdzania umów gospodarczych

 • przedstawienie zagadnień programowych na podstawie licznych przykładów

 • uczulenie na możliwe błędy prawne, identyfikacja stosowanych w praktyce „trików” prawnych

 • prezentacja narzędzi prawnych niezbędnych do prawidłowego konstruowania umów

 • analiza sprawdzonych sposobów zabezpieczania umów

 • wskazanie sposobów na wychodzenie z „trudnych” sytuacji

 • przybliżenie nowych i znowelizowanych przepisów prawa umów

 

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie

 • terminologia w umowach, jak czytać akty prawne i umowy, jak interpretować umowy
 • „triki” prawne – jak można coś ukryć w umowie?, gdzie szukać „pułapek”
 • jak dobrać wzór umowy do konkretnej sytuacji, jakich błędów unikać, skąd czerpać wzory
 • nowoczesne narzędzia prawne – w jaki sposób z nich korzystać; pomoc przy przygotowywaniu umów
 • znaczenie orzecznictwa w rozstrzyganiu wątpliwości prawnych
 • hierarchia – akty prawne a wewnętrzne regulacje w przedsiębiorstwie (m.in. umowy, regulaminy), przepisy niezbędne przy przygotowywaniu umów, na co można sobie pozwolić konstruując umowy, najczęściej popełniane błędy

2. Zawieranie umów– praktyczne wskazówki

 • oferta (charakter prawny oferty; termin związania ofertą; ogłoszenia; reklamy; cenniki; oferta w postaci elektronicznej; odwołanie oferty; przyjęcie oferty; opóźniona odpowiedź na ofertę; modyfikujące przyjęcie oferty; czas i miejsce zawarcia umowy)
 • negocjacje(zawarcie umowy, „negocjacje pozorne” i ich konsekwencje)
 • aukcja i przetarg (ogłoszenie aukcji lub przetargu; wadium; unieważnienie umowy, obowiązki organizatora aukcji i przetargu, popełniane błędy)
 • list intencyjny („oferta, która nie jest ofertą”)
 • zamówienia, zapytania  – jak je traktować?
 • wzorzec umowny (jakie zasady obowiązują w przy posługiwaniu się wzorcami w relacjach Przedsiębiorca – Przedsiębiorca a Przedsiębiorca – Konsument; obowiązek doręczenia; wzorzec w formie elektronicznej, priorytet postanowień umowy nad treścią wzorca; konflikt formularzy; ogólne warunki umów; regulaminy)
 • umowa ramowa – skutki prawne jej zawarcia, na co zwracać szczególną uwagę
 • umowa na wyłączność – konsekwencje prawne jej zawarcia, korzyści, zagrożenia
 • umowa przedwstępna (ważność umowy przedwstępnej; termin zawarcia umowy przyrzeczonej; skutki niezawarcia umowy właściwej; przedawnienie)
 • zawieranie umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, umowy na odległość; jakie zmiany regulacji prawnych zakłada projekt ustawy o prawach konsumenta
 • pisemne potwierdzenie zawarcia umowy – korzyści i zagrożenia
 • forma umowy ( m.in. ustna, pisemna, pisemna z datą pewną, pisemna z podpisem poświadczonym, akt notarialny, elektroniczna ) a konsekwencje prawne jej niezastosowania
 • kto może podpisywać umowy (reprezentacja ustawowa, pełnomocnik, prokurent); prawidłowe konstruowanie nagłówków, podpisywanie i parafowanie umów oraz załączników; rola KRS i CEIDG; zawieranie umów przez osoby nieuprawnione – konsekwencje prawne, odpowiedzialność członków zarządu za podpisywane umowy
 • badanie wiarygodności kontrahentów –  gdzie szukać informacji

3. Konstruowanie i sprawdzanie umów

 • zasada swobody umów i jej granice – jak szczegółowa powinna być umowa, ograniczenia ustawowe
 • prezentacja różnic w konstruowaniu umów: Przedsiębiorca – Przedsiębiorca, Przedsiębiorca – Konsument
 • cechy szczególne umów, język umowy, preambuła, słowniczek, skróty
 • przedmiot umowy
 • prawa i obowiązki stron
 • modyfikacja umowy – prawnie dozwolone granice, prawo do jednostronnej zmiany umowy, procedura, aneks
 • załączniki (np. ogólne warunki umowy/zamówienia, karta gwarancyjna, instrukcja, specyfikacja)
 • zasady odpowiedzialności (szkoda; okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność; modyfikacja ogólnej reguły odpowiedzialności; odpowiedzialność za osoby trzecie; zwolnienie od odpowiedzialności; ciężar dowodu)
 • klauzula poufności, klauzula arbitrażowa
 • terminy (m.in. realizacji umowy, płatności w transakcjach handlowych)
 • czym jest kara umowna, zasady naliczania kar umownych, maksymalna wysokość kary umownej
 • odsetki (rodzaje, kiedy można ich żądać, obliczanie)
 • zadatek a zaliczka; opóźnienie a zwłoka
 • wynagrodzenie (ryczałt, kosztorys), formy płatności, oznaczenie cyfrą i słowem, należny podatek, koszty realizacji umowy
 • różnica miedzy odstąpieniem od umowy a wypowiedzeniem umowy (czy istnieje możliwość jednostronnego rozwiązania umowy?)
 • jak zabezpieczyć się przed reklamacjami na etapie zawierania umowy (rękojmia, gwarancja, odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową), Ustawa o prawach konsumenta 2014r.
 • sposoby na zabezpieczanie prawidłowego wykonania umowy (m.in. weksel, hipoteka, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie, zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej, poręczenie, dobrowolne poddanie się egzekucji, gwarancja bankowa/ubezpieczeniowa, klauzula del credere)
 • klauzule niedozwolone w umowach:

a) identyfikacja klauzul abuzywnych, zasady modyfikacji klauzul

b) niebezpieczeństwa zastosowania przez przedsiębiorców klauzul abuzywnych w umowach, regulaminach, zamówieniach, kartach gwarancyjnych

c) czy można zagwarantować sobie obowiązywanie klauzul niedozwolonych?

 • e-mail, sms, fax, nagranie – jak uprawdopodobnić zawarcie umowy?
 • na co należy zwrócić szczególną uwagę przy sprawdzaniu umowy?

4. Umowy z kontrahentami zagranicznymi– o co zadbać na etapie podpisywania umowy; klauzula wyboru prawa; język umowy; wyłączenie odpowiedzialności

5. Problemy z realizacją umowy

 • klauzula rebus sic stantibus – czy zawsze należy wykonać umowę? Kiedy przedsiębiorca może uchylić się od podpisanej umowy?
 • jak unieważniać umowę? Prezentacja dostępnych narzędzi prawnych.
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez kontrahenta – jak dochodzić odszkodowania? Jak postępować?
 • cesja wierzytelności, potrącenie
 • przedawnienia roszczeń – terminy, jakie okoliczności przerywają bieg przedawnienia?
 • metody rozstrzygana sporów (sądownictwo powszechne, sądownictwo polubowne(arbitraż), mediacja, koncyliacja). Jak się przygotować do potencjalnych sporów, przygotowanie dowodów, zabezpieczenie roszczeń.

6. Elementy własności intelektualnej i przemysłowej w umowach 

7. Elementy nieuczciwej konkurencji w umowach

8. Tajemnica przedsiębiorstwa 

9. DODATKOWE ZAGADNIENIA !!!

 • odpowiedzialność solidarna inwestora  (Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności)
 • zmiany w zakresie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody (USTAWA z dnia 21 kwietnia 2017 r. o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji)
 • zmiany w zakresie prokury, terminu na wykonanie czynności (USTAWA z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców)
 • elektroniczna forma czynności prawnej (USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej)
 • dokument, forma dokumentowa, skutki zawarcia umowy bez zachowania formy dokumentowej, forma umowy pożyczki (USTAWA z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw)
 • przeciwdziałanie nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (Ustawa z dnia 15 grudnia 2016r.)

– wprowadzenie

– praktyki nieuczciwe wykorzystujące przewagę kontraktową

– postępowanie w sprawie praktyk nieuczciwych wykorzystujących przewagą kontraktową

 • umowa sprzedaży po 25.12.2014r.

– nowa definicja Konsumenta
– termin na wydanie rzeczy Konsumentowi (30dni) – ryzyko dla sprzedawcy
– miejsce spełnienia świadczenia, przesłanie rzeczy Konsumentowi – za co odpowiada Sprzedawca?
– oświadczenie o niespełnieniu świadczenia – konsekwencje dla sprzedawcy
– opłata za skorzystanie z określonego sposobu zapłaty za rzecz
– obowiązki informacyjne sprzedawcy, opakowanie, omówienie umowy, warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru rzeczy
– instrukcja obsługi, konserwacji i inne dokumenty
– zgoda Konsumenta na dodatkowe płatności wykraczające poza uzgodnione wynagrodzenie; domyślna zgoda i jej konsekwencje

10. Studium przypadków– analiza przygotowanych przykładów i przykładów przedstawionych przez uczestników

 

SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO:
 • pracowników działów zakupów, zaopatrzenia, inwestycji i logistyki
 • pracowników działów prawnych i zamówień publicznych
 • członków rad nadzorczych
 • dyrektorów handlowych
 • wszystkich osób zawierających umowy

 

PROWADZĄCY:

Adwokat Łukasz Świderek

prawnik, przewód doktorski na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego). Ekspert z kilkunastoletnim doświadczeniem  w obsłudze prawnej klientów korporacyjnych w zakresie prawa gospodarczego (w tym prawa spółek i kontraktów), prawa upadłościowego i naprawczego oraz prawa budowlanego. Doświadczony negocjator umów handlowych i inwestycyjnych oraz doradca prawny zarządów i rad nadzorczych. Prelegent na międzynarodowych, ogólnopolskich i regionalnych konferencjach naukowych. Od wielu lat prowadzi na terenie całej Polski szkolenia, warsztaty i wykłady na najwyższym poziomie, a jego wiedza i umiejętność przekazywania wiedzy zawsze są wysoko oceniane. Wykładowca na Studiach Podyplomowych Prawa Gospodarczego i Handlowego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Autor licznych publikacji i książek m.in:

 • „Umowy handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I i II Warszawa 2013 (współautorstwo)
 • „Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach”, wyd. I, II, III i IV Warszawa 2016 (współautorstwo)
 • „Instytucje prawa handlowego w projekcie kodeksu cywilnego” – „Prokura”, Przegląd Prawa i Administracji LXXXIV, Wrocław 2011 (współautorstwo)
 • „Kodeksu dobrych praktyk w zakresie korzystania z wyników pracy intelektualnej powstałych w ramach działalności Uczelni oraz innych członków Dolnośląskiej Rady Przedsiębiorczości i Nauki – projekt” – Przedsiębiorczość akademicka Dolnego Śląska, Wrocław 2010 – współautor, uczestnik prac Komisji Prawnej Zespołu ds.Przedsiębiorczości Akademickiej DRPiN
 • „Prawno-podatkowe skutki przekształcenia spółki. Wybrane regulacje” Rejent 9/2007

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

6 marca 2020 r.

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Łódź, ul. Łąkowa 23/25
www.focushotels.pl

Cena podstawowa 549.00 zł + 23% VAT

Cena promocyjna 499.00 zł + 23% VAT (cena dotyczy firm, które zgłoszą min. 3 osoby oraz firm, które uczestniczyły już w naszych szkoleniach).

Cena z noclegiem 749.00 zł + 23% VAT (cena zawiera nocleg w przeddzień szkolenia w pokoju 1 osobowym ze śniadaniem). Przy wyborze opcji z noclegiem Centrum Szkoleń INFINITO zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z rezerwacją.

W cenie szkolenia uwzględniono udział w szkoleniu, konsultacje z trenerem, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

PRZY ZGŁOSZENIU DO 14 LUTEGO UDZIELAMY RABATU – 10%*
formularz online nie nalicza automatycznie rabatu, zostanie on naliczony na fakturze

Harmonogram

9.00 - 11.00 - Rozpoczęcie szkolenia, zajęcia
11.00 - 11.15 - Przerwa kawowa
11.15 - 13.15 - Zajęcia
13.15 - 14.00 - Lunch
14.00 - 16.00 - Zajęcia, zakończenie szkolenia

Data

6 marca 2020

Czas

Cały dzień

Cena

549.00 + 23% VAT
Hotel Focus ŁÓDŹ***

Lokalizacja

Hotel Focus ŁÓDŹ***
Kategoria

Organizator

Magda Konieczny-Adamiec
Telefon
532-425-620
Email
biuro@infinito.edu.pl

Lub wypełnij i prześlij kartę zgłoszeniową: